15 май 2022

Основни понятия

Сайт - ресурс, намиращ се в Интернет на адрес: https://carrobiz.com

Потребител – физическо или юридическо лице, публикуващо своя лична информация чрез формата на сайта с последваща цел обработване и прехвърляне на лични данни към администрацията на Сайта.

Администрация на сайта – юридическо лице ИП Кулевич M.A., което притежава Сайта. Email – info@carro.by.

Форма за предаване на данни – специална форма, в която Потребителят въвежда личната си информация с цел прехвърляне и обработка на данните от Сайта.

Лични данни на потребителя – информация, пряко или косвено отнасяща се до юридическо или физическо лице.

Обработка на лични данни – действие или набор от действия, извършвани с лични данни, включително събиране, записване, систематизиране, уточняване (актуализиране), натрупване, съхранение, извличане, използване, прехвърляне (разпространение, предоставяне на достъп), блокиране, обезличаване, изтриване на лични данни.

Общи положения

2.1. Настоящата Политика за поверителност е официален стандартен документ на Сайта и определя реда за обработка и защита на информацията за физическите и юридически лица, използващи функционалността на Сайта.

2.2. Целта на настоящата Политика за поверителност е да осигури подходяща защита на информацията за Потребителя, включително и личните му данни от неоторизиран достъп и разгласяване.

2.3. Отношенията, свързани със събирането, съхранението, разпространението и защитата на информация за потребителите, се уреждат от настоящата Политика за поверителност и действащото законодателство на Република България.

2.4. Текущата версия на Политиката за поверителност е публичен документ и е достъпен за всеки интернет потребител при прехода през хипертекстовата връзка "Политика за поверителност".

2.5. Администрацията на Сайта има правото да внася промени в настоящата Политика за поверителност.

2.6. При внасянето на промени в Политиката за поверителност Администрацията на Сайта уведомява Потребителя за това, като публикува новата версия на Политиката за поверителност на Сайта https://carrobiz.com.

2.7. При внасянето на нова версия в Политиката за поверителност и нейното публикуване на Сайта предишната версия се съхранява в архив.

2.8. Използвайки Формата за предаване на данни, Потребителят се съгласява с условията на тази Политика за поверителност.

2.9. Администрацията на Сайта не проверява достоверността на получената (събраната) информация за Потребителя.

Условия и цели за събиране и обработка на потребителски лични данни

3.1. Личните данни на Потребителя като: име, фамилия, бащино име, e-mail, телефон, skype и др., се предават от Потребителя с неговото съгласие.

3.2. Предаването на лични данни от Потребителя означава, че той се съгласява да предостави доброволно личните си данни.

3.3. Администрацията на Сайта обработва личните данни на Потребителя, като: име, фамилия, бащино име, e-mail, телефон, skype, информация за устройството, местоположение и др., както и допълнителна информация за Потребителя, предоставена от него по собствено желание: организация, град, длъжност и др. с цел изпълнение на задължения на Сайта към Потребителя.

3.4. Обработката на лични данни се извършва въз основа на принципите:

  • а) законосъобразност на целите и методите за обработка на лични данни и добросъвестност;
  • б) съответствие на целите на обработваните лични данни с целите, предварително определени и декларирани при събирането на лични данни;
  • в) съответствие с обема и характера на обработваемите лични данни с методите и целите за обработка на личните данни;
  • г) недопустимост за комбиниране на бази данни, създадени за взаимно несъвместими цели, съдържащи лични данни.

3.5. Администрацията на Сайта обработва личните данни на Потребителя с негово съгласие с цел предоставяне на услугите, предлагани в Сайта и приложението, както и за подобряване на качеството на услугите на Сайта (персонализирани услуги, маркетинг и др.).

Съхранение и използване на лични данни

Личните данни на Потребителя се съхраняват само върху електронен носител и се използват стриктно за целта, посочена в точка 3 от настоящата Политика за поверителност.

Прехвърляне на лични данни

5.1. Личните данни на Потребителя не се предоставят на каквито и да е трети лица.

Срокове за съхранение и унищожаване на лични данни

6.1. Личните данни на Потребителя се съхраняват на електронни носители на сайта за неопределено време.

6.2. Личните данни на Потребителя се унищожават по искане на самия потребител въз основа на лично искане или по инициатива на Администратора на сайта, без обяснение на причината за премахване на публикуваната от Потребителя информация. При изтриване на информацията потребителят има право да получи публикуваната информация на електронен носител. Изборът на формата за представяне на данните остава за Администрацията на сайта.

Права и задължения на потребителите

Потребителите имат право въз основа на искане от тях да получат информация от Администрацията на сайта относно обработката на личните им данни.

Мерки за защита на потребителската информация

Администраторът на Сайта предприема технически и организационно-правни мерки, за да осигури защитата на личните данни на Потребителя от неоторизиран или случаен достъп до тях, унищожаване, промяна, блокиране, копиране, разпространение, както и от други незаконни действия.

Потребителско обръщение

9.1. Потребителят има право да изпраща своите заявки до Администрацията на сайта, вкл. относно използването/изтриването на личните му данни, предвидени в точка 3 от настоящата Политика за поверителност. Това трябва да се случи в писмена форма на юридическия адрес на Администрацията на Сайта.

9.2. Заявката, изпратена от Потребителя, трябва да съдържа следната информация:

  • заявка в свободна форма на фирмена бланка;
  • искането трябва да бъде подписано от упълномощено лице с приложени документи, потвърждаващи пълномощията на лицето.

9.3. Администрацията на Сайта се задължава да разгледа и изпрати отговор на заявката на Потребителя в срок до 30 дни от датата на получаване на обръщението.

9.4. Цялата получена от Администрацията кореспонденция на Потребителя (обжалвания в писмена/електронна форма) се отнася до информация с ограничен достъп и не подлежи на разкриване без писменото съгласие на Потребителя. Лични данни и друга информация за Потребителя, изпратил заявката, не могат да бъдат използвани без специалното съгласие на Потребителя, освен за отговор по темата на получената заявка или в изрично предвидени в закона случаи.